www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Izmene ZKP
ponedeljak, 17 septembar 2012 17:25

 Ministar pravde i drzavne uprave Nikola Selakovic izjavio je da povecan obim krivicnih postupaka i njihova kompleksnost kao i potreba zastite osnovnih ljudskih prava i sloboda iziskuju reakciju pravne države u cilju obezbedjivanja funkcionalnog i efikasnog krivicnog sudskog sistema i jacanja poverenja u pravosudje.
AKSrbije je formirala svoju Radnu grupu za izmenu ZKP

izvor: Tanjg

Govoreci o potrebnm promenama krivicnoprocesnog prava, Selakovic je istakao da krivi?ni postupak treba da bude u skladu sa postavljenim me?unarodnim standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Prema njegovim recima, stvaranje uslova za adekvatnu primenu prava na pravi?no su?enje u krivi?nom postupku zahteva odre?eni stepen revidiranja postojecih rešenja novog Zakonika o krivi?nom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011 - prim. red.).

Radna grupa za izmenu Zakonika ve? je po?ela sa radom a ostvarena je i ?vrsta saradnja sa najvažnijim me?unarodnim institucijama.

"Ministarstvo ceni stru?an doprinos OEBS-a reformi Zakonika o krivi?nom postupku, a naro?ito zna?aj skupova kao što ovaj, jer pružaju mogu?nost za razmenu regionalnih iskustava i daju priliku stru?njacima iz Srbije da diskutuju o novom ZKP", rekao je ministar.

On smatra da ?e ovakav koncept krivi?nog procesnog zakonodavstva, koji se uspešno sprovodi i u državama u regionu, poboljšati me?usobne zajedni?ke aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških krivi?nih dela sa internacionalnom komponentom.

 

Zakon o advokaturi

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoci u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdjenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdjenih prava i interesa domacih i stranih fizickih i pravnih lica.

Preuzmite ZAKON_O_ADVOKATURI_2011.doc i Statut AKS

Lawyer

Pravni portal sa preko 300 proverenih i izabranih linkova iz svih oblasti prava. Možete pronaci legislativu, sudske odluke, pretražiti biblioteke, posetiti pravne fakultete, nevladine institucije, advokatske komore, lokalne samouprave...

www.pronadjipravo.com

Iuiris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum, non leadere, suum cuique tribuere.

Pravo nalaže: živeti ?asno, ne štetiti drugome, svakome dati ono što mu pripada.