www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Izmene ZKP
ponedeljak, 17 septembar 2012 17:25

 Ministar pravde i drzavne uprave Nikola Selakovic izjavio je da povecan obim krivicnih postupaka i njihova kompleksnost kao i potreba zastite osnovnih ljudskih prava i sloboda iziskuju reakciju pravne države u cilju obezbedjivanja funkcionalnog i efikasnog krivicnog sudskog sistema i jacanja poverenja u pravosudje.
AKSrbije je formirala svoju Radnu grupu za izmenu ZKP

izvor: Tanjg

Govoreci o potrebnm promenama krivicnoprocesnog prava, Selakovic je istakao da krivi?ni postupak treba da bude u skladu sa postavljenim me?unarodnim standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Prema njegovim recima, stvaranje uslova za adekvatnu primenu prava na pravi?no su?enje u krivi?nom postupku zahteva odre?eni stepen revidiranja postojecih rešenja novog Zakonika o krivi?nom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011 - prim. red.).

Radna grupa za izmenu Zakonika ve? je po?ela sa radom a ostvarena je i ?vrsta saradnja sa najvažnijim me?unarodnim institucijama.

"Ministarstvo ceni stru?an doprinos OEBS-a reformi Zakonika o krivi?nom postupku, a naro?ito zna?aj skupova kao što ovaj, jer pružaju mogu?nost za razmenu regionalnih iskustava i daju priliku stru?njacima iz Srbije da diskutuju o novom ZKP", rekao je ministar.

On smatra da ?e ovakav koncept krivi?nog procesnog zakonodavstva, koji se uspešno sprovodi i u državama u regionu, poboljšati me?usobne zajedni?ke aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških krivi?nih dela sa internacionalnom komponentom.

 

Advocati, non ultra quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi et maledicendi temeritate prorumpant.

Advokati ne smeju napadati protivnike više nego što zahteva uspešno vo?enje spora.